Nahlasovanie protispoločenskej činnosti

 

 Zamestnanci Sociálnych služieb Myjava, n. o. môžu nahlasovať protispoločenskú činnosť

 

Zodpovedná osoba: Mgr. Jana Gáliková

 

Oznámenie možno podať:

 

1. PÍSOMNE: písomné oznámenie sa podáva zodpovednej osobe alebo do podateľne zamestnávateľa, ktorá je povinná doručené oznámenie bezodkladne odovzdať zodpovednej osobe. Písomné oznámenie možno podať poštou na adresu Sociálne služby Myjava, n. o., Nám. M. R. Štefánika 560/4, 90701 Myjava alebo osobne na vrátnicu MsÚ v Myjave. Písomné oznámenia by mali byť podávané v uzatvorenej obálke a označené „Mgr. Jana Galíková, Neotvárať – oznámenie v zmysle zákona 54/2019.“.

2. ÚSTNE: podanie oznámenia ústnou formou do záznamu možno uskutočniť prostredníctvom zodpovednej osoby, ktorú nájdete na Oddelení sociálnych služieb MsÚ v Myjave v čase úradných hodín. 

3. ELEKTRONICKY: podanie oznámenia elektronickou formou je možné uskutočniť na adresu zodpovednej osoby: podnetysocialne@gmail.com.

 

 

Nastavenia cookies