Poskytované služby

Prevádzkovateľom Nocľahárne, na ul. Trokanovej č. 236/4 je :

Názov : Sociálne služby Myjava, n.o.

Štatutárny zástupca : Mgr. Jana Gáliková, riaditeľ

Sídlo : Nám. M. R. Štefánika, č. 560/4, 907 01 Myjava

Právna forma : nezisková organizácia

Forma poskytovania sociálnej služby : pobytová

Kapacita zariadenia : 21 klientov

V Nocľahárni, so sídlom: Myjava, ul. Trokanova č.236  sa fyzickej osobe, v nepriaznivej sociálnej situácii  z dôvodu, že nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a  ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo  nemôže doterajšie bývanie užívať:

a) poskytuje

 1.      ubytovanie  poskytnutím prístrešia na účel prenocovania,
 2.      sociálne poradenstvo,
 3.      nevyhnutné ošatenie a obuv,

b) utvárajú podmienky na

 1.      prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín,
 2.      vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny  

Dispozičné riešenie zariadenia

 •          zariadenie sa nachádza v suteréne mestskej ubytovne,
 •          muži majú k dispozícii 2 miestnosti + WC a kúpeľňu so sprchovým kútom,
 •          ženy majú k dispozícii 2 izby, súčasťou každej z nich je i kúpeľňa so sprchovým kútom a WC,
 •          klienti majú k dispozícii i plne vybavenú kuchyňu, v ktorej si môžu pripraviť stravu
 •          v suteréne budovy sa nachádza práčovňa, v ktorej majú klienti možnosť oprať si šatstvo v automatickej práčke, vyhradenej pre klientov Nocľahárne,
 •          v suteréne sa nachádza i sklad prádla, kde je klientom Nocľahárne poskytované nevyhnutné ošatenie a obuv.

 Klienti Nocľahárne majú možnosť využitia sociálneho poradenstva v kancelárii sociálnej pracovníčky. Klientom je poskytovaná pomoc pri vybavovaní úradných záležitostí,  pri riešení osobných a iných aktuálne sa vyskytujúcich problémoch.

Počas celého roka majú klienti možnosť využívať i priestory Komunitného centra Khamoro, ktoré sa nachádza v mestskej ubytovni a zúčastňovať sa voľnočasových aktivít. V rámci udržiavania pracovných návykov, sa klienti dobrovoľne zúčastňujú upratovania priestorov Nocľahárne, ale i okolia mestskej ubytovne.

 

Nastavenia cookies