Cenník služieb

 

§ 13

Výška úhrady za poskytované sociálne služby DSS ÚSVIT

platná od 1. 1. 2023

 

1. Denná sadzba úhrad za jednotlivé činnosti v DSS bez stravovania pre prijímateľov sociálnej služby

do 18 rokov – 4 hodiny denne a nad 4 hodiny denne, stupeň odkázanosti V, VI.:  

Úhrada za sociálne služby

poskytované prijímateľom

Do 18 rokov

4 hodiny denne

Do 18 rokov

nad 4 hodiny denne

Odborné činnosti:

Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby

1,50€

2,40 €

Sociálne poradenstvo

bezplatne

bezplatne

Sociálna rehabilitácia

bezplatne

bezplatne

Pracovná terapia

bezplatne

bezplatne

Obslužné činnosti:

Zabezpečovanie záujmovej činnosti

0,10 €

0,20 €

Utváranie podmienok na vzdelávanie

0,20 €

0,20 €

Výchova

0,20 €

0,20 €

Suma dennej úhrady v DSS bez stravovania spolu

2 €

3 €

 

Výška úhrady za mesiac sa určí podľa skutočného počtu dní a hodín poskytovania sociálnej služby.

 

2. Denná sadzba úhrad za jednotlivé činnosti v DSS bez stravovania pre prijímateľov sociálnej služby

nad 18 rokov – 4 hodiny denne a nad 4 hodiny denne, stupeň odkázanosti V, VI.: 

Úhrada za sociálne služby

poskytované prijímateľom

Nad 18 rokov

4 hodiny denne

Nad 18 rokov

nad 4 hodiny denne

Odborné činnosti:

Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby

2,60 €

3,30 €

Sociálne poradenstvo

bezplatne

bezplatne

Sociálna rehabilitácia

bezplatne

bezplatne

Pracovná terapia

bezplatne

bezplatne

Obslužné činnosti:

Zabezpečovanie záujmovej činnosti

1 €

2 €

Suma dennej úhrady v DSS bez stravovania spolu

3,60 €

5,30 €

 

Výška úhrady za mesiac sa určí podľa skutočného počtu dní a hodín poskytovania sociálnej služby.

 

3. Výška úhrady za stravovanie sa od 1. 4. 2024 stanovuje nasledovne 

VEK

RAŇAJKY

DESIATA

OBED

OLOVRANT

SPOLU

Do 6 rokov

1,00 €

1,68 €

3,24 €

1,68 €

7,60 €

Od 6 do 10 rokov

1,00 €

1,68 €

3,24 €

1,68 €

7,60 €

Od 10 do 15 rokov

1,20 €

1,80 €

3,36 €

1,80 €

8,16 €

Nad 15 rokov

1,30€

1,92 €

3,48 €

1,92 €

8,62 €

             

         

 

 

 

 

    Každy klient je povinný odobrať aspoň jedno jedlo denne.

           

 

 

 

 

        

Nastavenia cookies