Poskytované služby

V Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých ÚSVIT so sídlom v Myjave, Hoštáky 12 sa poskytuje sociálna služby ambulantnou formou fyzickej osobe do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č.3 zákona NR SR č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších zmien a doplnkov.

 

V DSS ÚSVIT sa 

 

a) poskytuje:

1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby;

2. sociálne poradenstvo;

3. sociálna rehabilitácia;

4. stravovanie;

b) zabezpečuje:

1. rozvoj pracovných zručností;

2. pomoc pri pracovnom uplatnení;

3. záujmová činnosť.

c) utvárajú podmienky na vzdelávanie.

 

Nastavenia cookies