Poskytované služby

V Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých ÚSVIT so sídlom v Myjave, Hoštáky 12 sa poskytuje sociálna služby ambulantnou formou fyzickej osobe do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č.3 zákona NR SR č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších zmien a doplnkov.

 

V Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých ÚSVIT sa

a)      poskytuje

1.      pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,

2.      sociálne poradenstvo,

3.      sociálna rehabilitácia,

4.      stravovanie

 

b)      zabezpečuje

1.      pracovná terapia

2.      záujmová činnosť

 

    c)   utvárajú podmienky na vzdelávanie